ALGEMENE VOORWAARDEN SOLID TECHNOLOGIES

Laatste wijziging: 14 maart 2005

1. Definities

1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Solid Technologies of een der bedrijven die onder een der handelsnamen wordt gedreven wordt gesloten.

2. Producten en diensten van Solid Technologies : de door Solid Technologies te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Solid Technologies .

2. Toepasselijkheid

1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Solid Technologies .

2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Solid Technologies niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Solid Technologies gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Solid Technologies schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Solid Technologies heeft een geldigheidsduur van 10 dagen, tenzij anders vermeld.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of bestelformulier is, online via het www cq per fax en/of per reguliere post,  ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Solid Technologies ; bij de huur van een domein dienen tevens de startbijdrage, de eerste maand/3maandelijks of jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Solid Technologies .

2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden en zal stilzwijgend worden verlengd voor een zelfde periode, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met inachtneming van artikel 5.2, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen e.e.a ter beoordeling van Solid Technologies.

2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk aangetekend worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3. Solid Technologies kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Solid Technologies niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

4. Solid Technologies heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 heeft Solid Technologies het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
- opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de door Solid Technologies aangeboden diensten ;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
- opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
- opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g. adultpages/MP3/warez pagina's en of doorlinken te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de diensten worden aangeboden cq in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving en/of in strijd is met de voorwaarden van Solid Technologies

6. Levering en leveringstijd

1.Plaatsing van een web site en/overeengekomen dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het online bestelformulier en/of schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Solid Technologies zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken e.a mede afhankelijk van de betreffende Nic.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Solid Technologies is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Dienstverlening en onderhoud

1. Solid Technologies zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de Dienst in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden. 

2. Solid Technologies zal zich, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, inspannen om de koppeling met andere netwerken in stand te houden en te onderhouden

3. Opdrachtgever dient storingen in het functioneren van de Dienst terstond te melden aan Solid Technologies.

4. Solid Technologies zal een storing in de Dienst zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, opheffen.

5. Solid Technologies garandeert op geen enkele wijze dat de Dienst die zij levert geschikt is voor enig doel, noch geeft zij enige andere garanties af anders dan genoemd in de (schriftelijke) Overeenkomst of in deze voorwaarden

6. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst komen voor rekening van Solid Technologies, tenzij:
- Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de Dienst;
- Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden heeft gehandeld betreffende het gebruik van de Dienst;
- De storing anderszins aan Opdrachtgever toegerekend kan worden

9. Prijzen

1. Alle in de website genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Solid Technologies heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt d.m.v publicatie op de website's van Solid Technologies. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging per eerst komende vervaldatum met inachtneming van art. 5.2

10. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Solid Technologies .

2. Betaling dient te geschieden binnen14 dagen na factuurdatum, op een door Solid Technologies aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag door Solid Technologies is ontvangen.

3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand/3 maanden/per jaar vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Solid Technologies het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks/3 maanden/per jaar vooraf geïncasseerd.

5. Solid Technologies stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder nadere ingebrekestelling. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Solid Technologies kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Solid Technologies een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso en/of eenmalige incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Solid Technologies is voldaan.

11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Solid Technologies een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

12. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Solid Technologies het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd.

13. Indien Solid Technologies de vordering op de opdrachtgever uit handen dient te geven aan derden, zal Solid Technologies extra kosten in rekening brengen die bovenop de hoofdsom in rekening zullen worden gebracht, per vervallen faktuur, volgens navolgende tabel: (hier zijn niet de kosten van derden incasso bij inbegrepen)

hoofdsom euro:

extra kosten op hoofdsom euro:

0,00€ -  75.00€

15.00€

75.00€ - 100.00€   

20.00€

100,00€ - 250,00€

30.00€

250.00€ - 500.00€ 

45.00€

500.00€ - 1000.00€

55.00€

1000.00€ - 2000.00€

80.00€

2000.00 - hoger    

130.00€

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Het door Solid Technologies vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Solid Technologies .

12. Aansprakelijkheid

1. Solid Technologies is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Solid Technologies weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Solid Technologies kan daardoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Solid Technologies of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Solid Technologies .

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Solid Technologies slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Solid Technologies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart Solid Technologies voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Solid Technologies .

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Solid Technologies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Solid Technologies is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Solid Technologies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Solid Technologies mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Solid Technologies . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Solid Technologies als gevolg daarvan lijdt.

8. Solid Technologies is op generlei wijze aansprakelijk voor de aanvraag en registratie van domeinnamen en/of verlenging  van geregistreerde domeinnamen, nimmer zal hier dan ook schadevergoeding uit voort kunnen vloeien. Solid Technologies zal ten allen tijden het recht voorbehouden om bij niet tijdige voldoening van reeds geregistreerde domeinnamen deze op te heffen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Buitengebruikstelling

1. Solid Technologies heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Solid Technologies niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Solid Technologies zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij dit in redelijkheid niet van Solid Technologies kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Solid Technologies gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 125.00  excl..BTW.


15. Klachten

1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Solid Technologies vervalt.

2. Klachten ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Solid Technologies .

3. Indien klachten gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Klachten schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.


16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. De rechter in de vestigingsplaats van Solid Technologies is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Solid Technologies

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen Solid Technologies en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

4. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

5. Solid Technologies heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. 

6. Indien Solid Technologies de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Solid Technologies de wijzigingen tijdig bekend maken. Zij zullen in werking treden 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

7. Indien Opdrachtgever een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Voorwaarde is dat Opdrachtgever de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk en aangetekend bij Solid Technologies meldt. 

8. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Opdrachtgever en Solid Technologies zullen in overleg treden ten einde een een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.